تهران قدیم

تهران قدیم

اولین واگن اسبی

vagon_asbi


نانوایی سنگکی

tehran_ghadim


اداره پست و صندوق مالیه

post_tehran


پهلوانان قدیم

pahlavanan_1298


مظفرالدین شاه

mozafaredin_shah


میدان رژه

meydan_rejeh


فروش لباس دست دوم

lebas_1286


گرمابه قدیمی

hamam_1250


اسکناس یک تومانی

eskenas_ghadimi


دروازه گمرک

darvaze_gomrok


بازار پارچه فروشی در تهران قدیم

bazar_parche


بستنی فروش دوره گرد

bastani_ghadim


احمد میرزا

ahmad_shah