ابوسعيد در حمام

on | by منصور فاضل

ابو سعيد ابوالخير در حمام كيسه مي كشيد و دلاك كيسه كش با او مشغول صحبت بود و چركهاي دست ابو سعيد را در بالاي بازويش جمع مي كرد و در حين گفتگو از ابو سعيد پرسيد: اي ابو سعيد، در يك كلام بگو جوانمردي چيست؟ ابو سعيد نگاهي به چركهايي كرد كه دلاك در كنار بازويش جمع كرده بود و گفت: (جوانمردي آن است كه چرك را به روي يار نياورد)

پس بياموزيم كه: زمزمه هاي دل ديگري را شنيدن و سخنان بي كلام آن را دريافتن تنها استعداد انسانهاي بخت ياريست كه براي جهان بسيار عزيزند!

ارسال شده توسط محمد