آبان ۱۳۹۲

خنده های تلخ

روزگار ما

aksazgharigh


ساخت چین

khorshid-chini


نردبان ترقی بعضی ها

khandehayetalkh2


آروزوهای کوچک

khandehayetalkh3