فروردین ۱۳۹۲

به مناسبت بهار

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
bahar_amad
حافظ